Om spisemøtet fredag 30. september 2016 kl 1800 i Maritim Storstue
Foredraget om «Utviklingen ved Drammen Havn» ble først gitt av assisterende havnedirektør Ivar Vannebo som presenterte historien og statusen på virksomheten og trafikkutviklingen på Havna.
Drammen havn er en intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffekttivt. Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

Bilimporten
som startet i 1964 omfattet hele 107.000 biler i 2015, og det forventes å ende på samme volum i 2016. Drammen Havn er Norges viktigste bilhavn, 7 av 10 biler som kommer til Norge er innom Drammen Havn. I tillegg til havneoperasjonene er det 300 personer beskjeftiget med klargjøring av biler i Drammen før de sendes med tog eller bil rundt i landet.


Containertrafikken

Drammen havn kan tilby effektiv godshåndtering 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Vi har jernbanespor helt ned på kaikanten, noe som muliggjør direkte omlasting fra båt til bane. To mobile havnekraner bidrar til god kapasitet på containeroperasjoner. De to kranene kan håndtere inntil 50 containere i timen.
Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Stettin. Trafikken har økt fra 35.000 containere i 2014 til 65.000 containere i 2015. Den vesentligste økningen skyldes to store, nye aktører
Ø  Det danske rederiet Maersk som har flyttet hovedtyngden av sin internasjonale containertrafikk til Norge fra Oslo til Drammen.
Ø  Nord-Europas største containerrederi for feeder-last, Unifeeder, har valgt Drammen som norsk hovedkontor.

Annen trafikk utgjorde i 2015 ca. 700.000 tonn med hovedvekt på bulkprodukter som bitumen, sement, korn, adblue, og ikke minst
spesialfrakt som store leveranser fra DRACA Norsk Kabel av store kabellengder lastet direkte på trommel om bord i skip for undersjøisk installasjon.


Havnedirektør Einar Olsen overtok så for å presentere utviklingsplanene for Havna.
Kystverket fullførte i 2008 utdypingen av Svelvikstrømmen, og har investert 150 millioner kroner i oppjustering av farleden til Drammen. Dette har bidratt ytterligere med å legge til rette for en kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Drammensregionen.

Utbyggingen på Holmen
Jernbaneverket investerer 400 millioner kroner i nytt jernbaneopplegg som innebefatter 2.700 nye spormeter og en bru som gir en planfri kryssing av vei og jernbane. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen vil foreta offisiell åpning den 14. desember.
Kai-arealet er utvidet med 100 mål siden 2002, og det er planer om ytterligere utvidelser med nye 250 mål i perioden 2016 - 2036. Arealøkningene gjøres med utfylling av steinmasser fra tunnelanlegg i omegnen.
Planen er å øke kaiarealet med 350 meter utover i fjorden mot en stein-jété som er etablert ute i fjorden.

Investeringsbudsjettet fra 2015 til 2036 er på 1,7 milliarder kroner. En spenstig satsing av en organisasjon med årsomsetning på 74 millioner kroner, men med gode allierte medinvestorer går dette bra.
Kontinuiteten har vært god i et Havnestyre med Johan Baumann som samme leder siden 2005.