Referat fra Drammen Sjømannsforenings 173. ordinære generalforsamling 26. februar 2016
Viseformannen Trond Evju åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste, som ble godkjent. Viseformannen konstaterte at generalforsamlingen var lovlig satt.

Deretter var det ett minutts stillhet for medlem som har kastet anker siden forrige generalforsamling:
  • Arne Ove Bøe
  • Vårt Æresmedlem Kurt      Hveding
  • Anne Marie Hjerde
  • Knut Knutsen
  • Tor Hansen
  • Roger Borgen


Sekretæren leste årsberetningen. Av denne fremkommer at foreningen har 215 medlemmer, hvorav 3 æresmedlemmer.

I år var det bare Styret som hadde et forslag til Generalforsamlingen: Utnevning av formann Lars-Erik Aasheim som foreningens nye Æresmedlem. Han ble valgt som dette med stor applaus! Det ble ikke minst understreket hans store arbeid med å få Maritim Storstue på plass.

Valgkomiteen la fram sin innstilling. Som ny formann foreslo Valgkomiteen Stig Nesle som ble valgt med akklamasjon. De øvrige valgene ble foretatt ved akklamasjon i henhold til Valgkomiteens innstilling.

Etter dette består styret av:
Formann:                  Stig Nesle
Viseformann:            Trond Evju                 m/ varamedlem Knut Røed
Kasserer:                  Georg Ugland            m/ varamedlem Thorstein Auvi
Sekretær:                 Svein Stubberud        m/ varamedlem Svein Lumkjær Andersen
Styremedlem:           Bent-Erik Svendsen   m/ varamedlem Erik Bache Steen

Revisorer:                 Hanne Marie Bratland og Carl Magne Hansen.
Fanevakter:              Alle medlemmene kan være fanevakter.
Ordenskapitlet:         Styret i foreningen ivaretar disse oppgavene.

Formannen la fram styrets forslag til Valgkomite:
                                Svein Øverby, formann
                                Per Hagen
                                Ragnar Andersen
Disse ble valgt.


Svein Stubberud                        Arild Mathiesen                                  Knut Røed
Referent                                    Protokollunderskriver                          Protokollunderskriver