Protokoll fra generalforsamlingen 27. februar 2015
Tilstede 60 medlemmer.

Formannen, Lars-Erik Aasheim åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen. Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste, som ble godkjent. Formannen konstaterte at generalforsamlingen var lovlig satt.

En kommentar: Årsmøtepapirer bør vurderes utsendt på forhånd.

Deretter var det ett minutts stillhet for medlem som har kastet anker siden forrige generalforsamling:

                                   Jostein Langøy
                                   Finn Lund
                                   Finn Skogly
                                   Roger Olav Borgen

Det ble valgt 2 medlemmer til å undertegne protokollen her ble Svein Øverby og Jørn Thomesen

Sekretær leste årsberetningen. Av denne fremkommer at foreningen har 205 medlemmer, hvorav 3 æresmedlemmer, 1 honorært og 30 frimedlemmer.

Tar med en linje om de som har fått hederstegn: Georg Ugland, Peter Holst, Archie Nilsen og

Carl Magne Hansen.

Kasserer gjennomgikk foreningens regnskap. Årsregnskapet viser et overskudd på

kr 21 127.-. Innspill: egen høyrentekonto i Drammen Sjømannsforening? Aksjefond? Formannen besvarte hvorfor, med vekt på mye merarbeid for liten gevinst. Styret «pålegges» imidlertid å undersøke dette videre med Gjensidige bank.

Revisor Hanne Marie Bratland leste revisjonsrapporten. Regnskapene ble godkjent og styret ble gitt ansvarsfrihet for det foregående år (2014).

Kontingenten for 2015 ble uendret satt til kr 700,-.

Styrets budsjettforslag ble lest opp av kasserer. Boksalget kr 7 000.-? For optimistisk?

600 bøker igjen på lageret. Klarer styret dette måltallet? Styret prøver likevel å nå dette tallet. Budsjettet godkjent.

Forslag endring av § 3 Søknad om medlemskap. For mye selvtekt? Moritz Askildt foreslo at styret trekker forslaget om godkjenning av medlemmer på medlemsmøtet.. Fikk bare sin egen stemme.

Endringene ble vedtatt.

Forslag endring av § 18 Ordenskapittel

Endringen ble vedtatt.

* * *

Valgkomiteen la fram sin innstilling. Som formann foreslo valgkomiteen gjenvalg av Lars-Erik Aasheim. Aasheim som ble gjenvalgt med akklamasjon.

Som styremedlemmer ble foreslått: Gjenvalg på Trond Evju med varamann Bent-Erik Svendsen. Stig Nesle ble foreslått som nytt styremedlem med Erik Steen som varamann. Som ny varamann for sekretær ble Svein Lumkjær Andersen valgt. Alle ble valgt med akklamasjon.

Etter dette består styret av:

formann:                     Lars-Erik Aasheim

styremedlem               Trond Evju                     m/ varamann Bent-Erik Svendsen

kasserer                       Georg Ugland                m/ varamann Petter Holst

styremedlem:              Stig Nesle                       m/ varamann Erik Steen

sekretær:                     Svein Stubberud            m/ varamann Svein Lumkjær Andersen

Til revisor var Hanne Marie Bratland på valg. Hun tok gjenvalg for 2 år – etter akklamasjon. Carl Magne Hansen var ikke på valg.

Til fanevakter ble valgt: alle medlemmer er fanevakter!

Formannen la fram styrets forslag til valgkomiteen,

Svein Øverby (formann)

Terje Hegstad

Per Hagen

Disse ble valgt!

Eventuelt: Ordenskapitlet står en del steder omtalt i våre vedtekter, og må tilpasses dagens vedtak. Dag Arne Roum: Foreslo at teksten «styret blir ordenskapittel» tas inn i vedtaket om endring av vedtekter - og da er det mulig å beholde dagens vedtekter uten å endre mye.

Svein Stubberud

Referent

Rett utskrift bekreftes

Drammen 27.februar 2015